S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب روش نقد جلد اول

نقد هدف ها و مکتب ها

این کتاب در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند. آن چه در این مجموعه مطلوب است، نزدیک کردن راه های دوری  است که عمرها را می بلعند و جدا شدن از گذشت ها و نرمش ها و از سخت گیری ها و نرمش هایی که باروری و شکوفایی ما را تهدید کرده اند و باعث شکست های بی حساب و یا رویش های بی تناسب گردیده اند.

جلد اولاین مجموعه به مفهوم نقد و ضرورت و معیار آن و سپس به روش نقد و قلمرو آن پرداخته. از نیازها و آفریدگار آن ها و تنوع آن ها، از اهداف و دگرگونی آن ها و ضرورت انتخاب و روش نقد اهداف بر اساس سنجش اهداف با خودم و سنجش آن چه که یک هدف می دهد با آن چه می ستاند، صحبت شده.

هم چنین از نقد مکاتب بر اساس: نیازها و طرح کلی یک مکتب و نقش تاریخی و اثر عملی آن گفت و گو شده است.   

کتاب های «روش نقد» برای آدم هایی است که آزادی و اختیار خود را باور دارند و یافته اند که فرزند انتخابخویش هستند.

کسانی که می خواهند از شکم عادت ها و تلقین ها و تقلید ها دوباره متولد شوند و کسانی که می خواهند پس از تولد در خود طرحی بریزند و در سرزمین وجود خویش چیزی بسازند، نمی توانند بدون نقد، بدون ارزیابی و راهیابی وسنجش گام بردارند.

در این نوشته ها به ضرورت، مفهوم و مبانی نقد پرداخته می شود و سپس بر اساس روش هاروش نقد مکاتب، نقد آرمان آزادی در سیاست، نقد آرمان آگاهی در عرفان، و نقد آرمان تکامل در مکاتبمارکسیسم و اگزیستانسیالیسم با تکیه بر آثار مارکس، سارتر و هایدگر ارائهشده، آرمان های بزرگ تاریخ به چالش کشیده می شود:

 

فرمتwma(حجم پایین‌تر) فرمتmp3(حجم بالاتر)  مبحث مورد تدریس
فایل صوتی جلسه اول دریافت فایل صوتی جلسه اول شرح: مقدمه کتاب
فایل صوتی جلسه دوم دریافت فایل صوتی جلسه دوم شرح: ضرورت نقد
فایل صوتی جلسه سوم دریافت فایل صوتی جلسه سوم شرح: روش نقد
فایل صوتی جلسه چهارم دریافت فایل صوتی جلسه چهارم شرح: قلمرو نقد
فایل صوتی جلسه پنجم   دریافت فایل صوتی جلسه پنجم شرح: نقد هدف ها
فایل صوتی جلسه ششم دریافت فایل صوتی جلسه ششم شرح: فصل سوم نقد مکتبها
فایل صوتی جلسه هفتم دریافت فایل صوتی جلسه هفتم شرح: طرح کلی
فایل صوتی جلسه هشتم   دریافت فایل صوتی جلسه هشتم شرح: ادامه طرح کلی
فایل صوتی جلسه نهم دریافت فایل صوتی جلسه نهم شرح: ادامه طرح کلی
فایل صوتی جلسه دهم دریافت فایل صوتی جلسه دهم شرح: ادامه طرح کلی صفحه 80
فایل صوتی جلسه یازدهم    دریافت فایل صوتی جلسه یازدهم شرح: ادامه طرح کلی صفحه 81
فایل صوتی جلسه دوازدهم     دریافت فایل صوتی جلسه دوازدهم شرح: ادامه طرح کلی
 فایل صوتی جلسه سیزدهم دریافت فایل صوتی جلسه سیزدهم شرح: ادامه طرح کلی
 فایل صوتی جلسه چهاردهم دریافت فایل صوتی جلسه چهاردهم شرح: نقش تاریخی و اثر عملی
فایل صوتی جلسه پانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه پانزدهم شرح: تجربه اثر عملی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی